Säkerhet och friskrivningar

PUL

När ni som kund beställer en vara hos VIKINGWEBSHOP.se anger ni personuppgifter som namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer. Dessa uppgifter behöver vi för att kunna behandla er order. 

När ni godkänner ert köp på VIKINGWEBSHOP.se eller lägger upp er som kund godkänner ni att VIKINGWEBSHOP.se lagrar de personuppgifter vi behöver för att kunna fullfölja ordern. Era personuppgifter sparas sedan i vårt affärssystem enligt Personuppgiftslagen (PUL) för att fullgöra leverans och betalningsprocessen. Det är bara personal med behörighet att hantera kundärenden och säkerhet hos VIKINGWEBSHOP.se som har tillgång till personuppgifterna. Enligt PUL har ni som kund rätt att få ta del av den information som vi har registrerat, kontakta info@vikingwebshop.se för mer information. Skulle personuppgifterna vara felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan ni begära att informationen skall rättas eller tas bort. 

Personuppgifter lämnas inte till tredje part, om det inte är till en pågående polis utredning. Då vi enligt lag behöver lämna ut de uppgifter polisen eftersöker.

Nyhetsbrev

Vi skickar med jämna mellanrum ut nyhetsbrev, detta för att informera våra kunder om gällande kampanjer, rabatter och nyheter. Om ni inte vill ha dessa brev kan ni enkelt avregistrera er via en länk längst ner på nyhetsbrevet. Ni kan även skicka en avregistrering till info@vikingwebshop.se, skriv då "Avregistrering av nyhetsbrev" och skicka det från den e-postadressen som ni har fått nyhetsbrevet till.

Cookies

Cookie (webbkaka) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på flera webbplatser för att ge besökare tillgång till olika funktioner och assistera besökaren. Informationen som finns i en cookie gör det möjligt för att se vad en användare har besökt för webbplatser.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska de som besöker en webbplats med Cookies få information om att webbplatsen innehåller Cookies, vad cookies används för och hur besökaren kan undvika Cookies

VIKINGWEBSHOP.se använder oss av cookies för att se vad användaren gör på hemsidan, inloggning, om varor har lagt till I varukorgen etc.

Vill ni stänga av användningen av Cookies gör ni det i inställningar i er webbläsare.

Informationen på VIKINGWEBSHOP.se

VIKINGWEBSHOP.se reserverar sig mot eventuella tryckfel, skrivfel och bildfel på www.vikingwebshop.se, PDF och tryckt material. Detta gäller även informationsfel angående varulager och priser, samt bilder där exakt återgivning av produkterna ej kan garanteras. Vid eventuella fel har VIKINGWEBSHOP.se rätt att korrigera dess när som helst. 

Begränsning av ansvar

Ersättningskrav mot VIKINGWEBSHOP.se kan ej överstiga fakturabeloppet för den sålda produkten. VIKINGWEBSHOP.se ersättningsansvar är begränsat till direkta förluster och VIKINGWEBSHOP.se ansvarar inte för produktionsstopp, ersättning för förlorad förtjänst och andra indirekta förluster. VIKINGWEBSHOP.se ansvarar inte för leveransförseningar eller brister, som kan hänföras till hjälpåtgärder, byte eller försök till detta.

VIKINGWEBSHOP.se är utan ansvar såvida följande förhållanden förhindrar att köpet uppfylls eller gör att leveransgenomförandet försvåras i orimlig grad. Force majeure är en juridisk term som innebär att det finns omständigheter som kan frigöra en avtalspart från ett avtal. VIKINGWEBSHOP.se anser sig vara befriade från underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet som beskrivs nedan. Detta gäller även om omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.

Garantin gäller inte för skador uppkomna genom vårdslöst användande, följdfel orsakat av detta, felaktigheter i installationen som utförts av köparen eller någon som köparen anlitat, modifieringar av produkten, väder- eller elfenomen utanför vår kontroll. Där så är möjligt åligger det ägaren att vidta åtgärder för att motverka att eventuella skador uppkommer eller förvärras. Garantin för träprodukter gäller inte eventuella uppkomna fel som är karakteristiska för trämaterial. Hit hör t.ex. fuktrörelser, färgförändringar, sprickbildning och dylikt som ägaren själv kan påverka med rätt underhåll. Dylikt omfattas inte av garantin.

Eventuella frysskador som uppkommer efter leveransen omfattas inte av garantin. Det åligger alltid användaren att vidta åtgärder som förhindrar frysskador. Detta gäller både före och efter installation.

Force majeure

Force majeure är en juridisk term som innebär att det finns omständigheter som kan frigöra en avtalspart från ett avtal. VIKINGWEBSHOP.se anser sig vara befriade från underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet som beskrivs nedan. Detta gäller även om omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.

Befriande omständigheter enligt force majeure innefattar krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution, annan åtgärd eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, strejk, lockout, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår även myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud etc. Det innefattar även en onormal nedgång i marknaden.

Överföring av rättigheter och skyldigheter

VIKINGWEBSHOP.se har rätt att överföra samtliga rättigheter och skyldigheter avseende avtalet till tredje part.

Tvist

Tvist angående tolkning eller tillämpning av dessa villkor och därmed sammanhängande förhållanden ska avgöras genom skiljemän enligt Lag (1929:145) om skiljemän. Skiljeförfarande ska äga rum i Stockholm. Part får dock väcka talan vid allmän domstol för att få ut en otvistig fordran. Därvid får tvistig motfordran ej åberopas kvittningsvis, utan sådan motfordran ska prövas i skiljeförfarande.

Copyright

Allt innehåll på VIKINGWEBSHOP.se så som design, bilder, text, ritningar, illustrationer, fotografier, logotyper och filmer betraktas som immateriella rättigheter som tillhör VIKINGWEBSHOP.se eller så tillhör rättigheterna de leverantörer som VIKINGWEBSHOP.se förser på webbplatsen. Ingen information som hamnar under immaterialrätt som presenteras på vår webbplatsen eller webbshop får användas utan skriftligt tillstånd från VIKINGWEBSHOP.se.

VIKINGWEBSHOP.se är en webbshop som tillhandahålls "i befintligt skick" utan att ge några garantier av något slag. VIKINGWEBSHOP.se avsäger sig allt ansvar gällande skador vid användning av eller oförmåga att använda företagets webbplats.